De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 17 septembrie 2009

Ocuparea funcţiei de director în învăţământ-text cuprins în Legea educaţiei

Text cuprins în Legea educaţiei naţionale, proiect asupra căruia Guvernul şi-a sumat răspunderea în Parlament

Art. 266 - Recrutarea, selecţia si angajarea personalului de conducere din unităţile de  învăţământ
(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ vacantează posturile de director si/sau
  de director adjunct, în condiţiile legii si cu aprobarea inspectoratului scolar si asigură
  publicarea posturilor în presa locală, la sediul inspectoratului scolar si al unităţii de
  învăţământ, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului.
(2) Funcţiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular în
sistemul naţional de învăţământ angajat în învăţământ prin contract de muncă pe perioadă
  nedeterminată, având cel puţin gradul didactic II si vechime la catedră de cel puţin 5 ani, care
  se distinge prin calităţi profesionale, manageriale si morale si care a obţinut în ultimii 5 ani
calificativul „foarte bine”.
  (3) Directorii si directorii adjuncţi trebuie sa fie buni cunoscători ai limbii romane, să posede
  competenTe lingvistice de nivel mediu în cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională,
  respectiv competenţe de nivel mediu în utilizarea calculatorului.
  (4) Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în anumite unităţi de învăţământ, se aplică în mod
  corespunzător următoarele condiţii suplimentare:
  a) în unităţile de învăţământ în a căror structură sunt incluse si clase ale învăţământului
  primar sau grupe de învăţământ prescolar, unul dintre directorii adjuncţi poate fi, după
  caz, institutor/institutoare, învăţător/învăţătoare sau educator/educatoare sau profesor
  pentru învăţământul prescolar sau învăţământul primar.
  b) în unităţile distincte de învăţământ în care funcţionează secţii cu predare în limba
  română si secţii cu predare în limba unei minorităţi naţionale, funcţiile de conducere se
  asigură atât din partea secţiei în limba română cât si din partea secţiei în limba
  minorităţii naţionale.
  c) în unităţile de învăţământ prevăzute la lit. b), cu un singur post de conducere, prin
  excepţie se numeste si un director adjunct de la altă secţie decât cea din care provine
directorul.
  (5) Ocuparea funcţiilor de director si de director adjunct se face în urma câstigării concursului
  organizat de consiliul de administraţie, cu participarea unui reprezentant al inspectoratului
  scolar si desfăsurat pe baza criteriilor de competenţă profesională si managerială.
 
218
  Metodologia concursului se stabileste de către Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării si se
aprobă prin ordin al ministrului.
(6) Eventualele contestaţii privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea
 funcţiilor de conducere din unităTile de învăţământ si/sau a rezultatelor acestuia se adresează
 presedintelui consiliului de administraţie, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor.
 Hotărârea este luată de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, este definitivă si
 nu poate fi atacată decât prin contestaţie la Tribunalul pe raza căruia funcţionează unitatea de
  învăţământ.
(7) Directorul unităţii de învăţământ este confirmat, în urma câstigării concursului, prin
 dispoziţie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judeţean pentru unităţile de
  învăţământ special pentru o perioadă de 4 ani, acestia verificând legalitatea concursului.
(8) În cazul în care primarul, respectiv presedinte al consiliului judeţean constată că nu s-au
respectat prevederile legale invalidează concursul si decide refacerea acestuia în termen de
maxim de 30 de zile.
(9) Pentru unităţile de învăţământ din municipiul Bucuresti ...( lipsă text)
(10) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ este numit, în urma câstigării concursului, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de administraţie
al acesteia si cu consultarea consiliului profesoral, pentru o perioadă de 5 ani.
(11) Dacă postul de director nu se ocupă, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
numeste un director cu delegaţie, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), până la
organizarea concursului pentru ocuparea postului de director, dar nu mai târziu de sfârsitul
  anului scolar.
(12) Pentru exercitarea funcţiei de conducere în unitatea de învăţământ, directorul încheie
 contract de management educaţ
ional cu inspectorul scolar general si cu primarul, respectiv cu
 presedintele Consiliului judeţean pentru unităţile de învăţământ special. Contractul de
  management educaţional se încheie pentru o perioadă de 4 ani, cu evaluare anuală.
(13) Prevederile alin. (9) se aplică în mod corespunzător si pentru directorul adjunct, rolul
 inspectorului scolar general fiind preluat de directorul unităţii de învăţământ.
(14) Pentru exercitarea funcţiei de conducere în unitatea de învăţământ, directorul adjunct
încheie contract de management educaTional cu directorul unităTii de învăTământ. Contractul
de management educaTional se încheie pentru o perioadă de 5 ani, cu evaluare anuală.
 
219
(15) Activitatea managerială curentă a structurilor unităţ
ilor de învăţământ este asigurată de
 un cadru didactic coordonator, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), desemnat prin
 decizia directorului unităţii de învăţământ.
(16) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei
 juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Actul de numire se aduce la cunostinţă inspectoratului scolar pe raza căruia îsi desfăsoară
activitatea unitatea de învăţământ respectivă.
(17) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăţământului
 au dreptul de acces la toate documentele elaborate în vederea ocupării funcţiilor de conducere
 din unităţile de învăţământ.

 Potrivit art. 114 din Constituţia României:
(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.
(2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113. 
(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. 
(4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.