De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 25 august 2009

Ordinul 4595/2009-criteriile de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă criteriile de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Criteriile sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Începând cu anul şcolar 2009-2010, evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se va face pe baza criteriilor de performanţă aprobate prin prezentul ordin.
(2)Fişele de post, fişele de evaluare şi alte documente necesare evaluării cadrelor didactice se elaborează şi se aprobă până la începutul anului şcolar 2009-2010.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
Ecaterina Andronescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 554 din data de 10 august 2009
.
ANEXA nr. 1: CRITERII DE PERFORMANŢĂ pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Prezenta propunere de criterii vizează creşterea calităţii educaţiei prin stabilirea clară a responsabilităţii cadrului didactic, atât din perspectiva calităţii, cât şi din cea a iminentei descentralizări a sistemului de învăţământ.
I.Baza legală
Evaluarea cadrului didactic, inclusiv a performanţei profesionale, se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cele mai importante fiind cuprinse în următoarele acte normative:
- Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 149;
- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - art. 50, 51 şi 52;
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 - art. 19, 21, 31, 43, 44;
- Standardele ocupaţionale pentru "Educatoare", "Învăţător/Învăţătoare", "Profesor-gimnaziu şi liceu";
- alte prevederi specifice existente, stabilite prin ordine de ministru, metodologii, instrucţiuni şi regulamente.
II.Baza metodologică
Procedura de evaluare a cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile legislaţiei menţionate mai sus, cuprinde:
- autoevaluarea;
- evaluarea colegială (în catedră/comisie metodică);
- evaluarea de către consiliul de administraţie.
Evaluarea cadrului didactic se realizează anual, după încheierea anului şcolar, în două etape:
- completarea fişei de evaluare de către cadrul didactic respectiv (autoevaluare), de către şeful direct (evaluarea colegială, după caz, a responsabilului de comisie metodică, şefului de catedră, directorului adjunct etc.) şi de către conducătorul unităţii;
- interviul de evaluare - în faţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în care se va completa fişa finală de evaluare, prin medierea diferenţelor existente între cele 3 aprecieri; pe baza dovezilor prezentate se va stabili calificativul final.
Pentru fiecare etapă vor fi luate în considerare şi rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată (prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională), dacă acestea există.
III.Instrumentul (fişa) de evaluare
Acest instrument stabileşte domeniile de evaluare, criteriile de performanţă şi punctajul aferent fiecărui domeniu.
În baza principiilor descentralizării, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte:
- indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui criteriu;
- punctajul alocat fiecărui criteriu.