De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 10 august 2009

Ordinul nr. 3410/ 2009 a intrat în vigoare

ORDIN nr. 3410 din 16 martie 2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi


În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Începând cu anul şcolar 2009-2010, la clasele a IX-a - a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filierele teoretică şi vocaţională, se aplică planurile-cadru de învăţământ aprobate în anexele nr. 1 şi 2*).
Art. 4
Planurile-cadru pentru clasele a IX-a - a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filierele teoretică şi vocaţională, sunt structurate pe următoarele componente: trunchi comun - TC, curriculum diferenţiat - CD, curriculum la decizia şcolii - CDŞ. În trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat sunt cuprinse alocările orare corespunzătoare tuturor disciplinelor de învăţământ care se studiază în mod obligatoriu în cadrul unei specializări. Curriculumul la decizia şcolii cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ.
Art. 5
(1)În cazul profilurilor şi specializărilor din cadrul filierelor teoretică şi vocaţională pentru care se organizează învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, în planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a de liceu se include, în cadrul ariei curriculare "Limbă şi comunicare", disciplina Limba şi literatura maternă.
(2)Disciplinelor Limba şi literatura maternă şi Limba şi literatura română li se alocă acelaşi număr de ore, cu aceeaşi poziţie în planul-cadru de învăţământ - în trunchiul comun sau în curriculumul diferenţiat.
(3)Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este la decizia şcolii.
Art. 6
(1)Planurile-cadru ale învăţământului liceal includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.
(2)La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele disciplinei Religie, în acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină.
Art. 7
(1)În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei Limba modernă 1, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).
(2)Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 8
(1)În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina Limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).
(2)La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o (una) oră pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea disciplinelor Geografie - în clasa a IX-a, Istorie - în clasa a X-a şi Elemente de cultură şi civilizaţie - în clasele a XI-a şi a XII-a, specifice spaţiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria curriculară "Om şi societate" şi sunt predate în Limba modernă 1. Orele pentru studiul disciplinelor menţionate se alocă din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ).
(3)Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 9
În învăţământul liceal se pot organiza clase de matematică-informatică, intensiv informatică. La aceste clase, pentru disciplina Informatică se alocă 3 ore pe săptămână din cadrul curriculumului la decizia şcolii. Cele 3 ore alocate pentru studiu se realizează în laboratorul de informatică, pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 10
(1)În situaţia în care orele alocate disciplinelor specifice menţionate la art. 7-9 şi la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale nu pot fi asigurate integral din trunchiul comun (TC), curriculumul diferenţiat (CD) şi prin alocarea de ore din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ), diferenţa de ore necesare se alocă prin depăşirea numărului maxim de ore prevăzute în planul-cadru pentru specializările respective.
(2)Pentru buna funcţionare a claselor prevăzute la art. 7-9, conducerile unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare răspund direct de asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice pentru aceste clase, fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învăţământ respectivă.
Art. 11
(1)Pentru constituirea şi pregătirea formaţiilor sportive şi/sau artistice ale şcolilor, participante la competiţiile interşcolare, se alocă, în afara orarului zilnic, în funcţie de resursele materiale şi umane ale unităţii de învăţământ, un număr de câte două ore pe săptămână pentru o formaţie sportivă şi/sau artistică. Aceste ore intră în norma didactică de predare a profesorului şi se înregistrează în condică.
(2)La solicitarea scrisă a elevilor, în învăţământul liceal, exceptând specializările din cadrul profilului sportiv, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurile sportive se desfăşoară cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic, cu elevi proveniţi de la mai multe clase. Orele alocate ansamblurilor sportive intră în norma didactică de predare a profesorului şi se înregistrează în condică.
(3)Numărul ansamblurilor sportive, al formaţiilor sportive şi/sau artistice ale şcolii, precum şi criteriile de constituire a acestora se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea catedrelor de specialitate.
Art. 12
Activitatea cuprinsă în aria curriculară "Consiliere şi orientare" intră în atribuţiile personalului didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte. Activitatea dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.
Art. 13
(1)Planurile-cadru de învăţământ cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 sunt parte integrantă a curriculumului naţional şi reprezintă ofertă centrală obligatorie - în cazul tuturor profilurilor şi specializărilor din cadrul filierelor teoretică şi vocaţională.
(2)inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund de aplicarea integrală şi corectă la clasă a planului-cadru de învăţământ în vigoare, corespunzător filierei, profilului şi specializării.
Art. 14
(1)Pentru învăţământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a - a XIII-a, rămân în vigoare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul seral.
(2)Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.051/2006 rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul şcolar 2009-2010 se află în:
a)clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii;
b)clasa a XI-a, anul de completare;
c)clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;
d)clasele a XII-a şi a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.
Art. 15
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 16
Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală Învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Ecaterina Andronescu
 
Anexe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 545 din data de 5 august 2009