De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 18 martie 2009

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Datorită dificultăţilor de susţinere a măsurilor de protecţie socială plătite din bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul menţinerii totuşi a acordării unor drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu 15%.
În pofida unor uşoare îmbunătăţiri ale stării economice, condiţiile financiare se menţin în continuare dificile, activitatea economică din România înregistrată în ultimele luni fiind încă marcată de recesiune.
În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie lunar, acesta a fost reanalizat ţinându-se cont de durata de acordare şi de principiile de finanţare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizaţii similare.
Situaţia economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al condiţiilor de eligibilitate, precum şi al cuantumurilor acordate.
Conform programului cuprinzător anticriză susţinut de Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, măsurile luate de România trebuie să conducă la normalizarea condiţiilor financiare şi la pregătirea redresării economice, măsurile luate urmând a fi puse în aplicare începând cu luna ianuarie 2011.
Ţinând cont de grupul-ţintă vizat de prevederile prezentului act normativ, precum şi de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse,
în considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
Prevederile art. 2-29 reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată.
Art. 2
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
a)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie lunară;
b)concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.
(2)Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei.
(3)Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei.
(4)Pentru copilul cu handicap concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei.
(5)Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a)au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
b)s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
c)au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d)au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
e)au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
f)se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
g)au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
h)au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap;
i)au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
j)se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
k)şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
l)au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
m)frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz, universitar şi postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n)au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de art. 20 şi 21 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare;
o)se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p)se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q)se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r)se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a învăţământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s)se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t)se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar şi postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
u)au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
v)se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.
(6)În vederea acordării drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanele care au realizat activităţi profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condiţiile prevăzute de acesta.
(7)Opţiunea beneficiarului prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.
Art. 3
(1)Veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) şi (2) şi art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.
(2)Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului reprezintă, după caz:
a)suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni şi a deducerii personale acordate pentru luna respectivă şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, precum şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcţia de bază;
b)suma încasată de persoana îndreptăţită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri;
c)suma încasată de persoana îndreptăţită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6);
d)suma încasată de persoana îndreptăţită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
e)suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi independente determinat în condiţiile legii;
f)suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităţi agricole determinat în condiţiile legii.
(3)Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcţie, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
(4)În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.
(5)În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în ţară, cât şi în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în ţară.
Art. 4
(1)În calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6), considerate lună întreagă.
(2)Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6).
(3)Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (2).
(4)În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada prevăzută la art. 2 alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.
Art. 5
(1)Cuantumul indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2)-(4) se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.
(2)Pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, cuantumul alocaţiei de stat prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, se stabileşte la 200 lei.
Art. 6
(1)După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepţia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fără plată pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.
(2)Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se depune şi se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului.
Art. 7
(1)Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) obţin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulentele inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.
(2)Stimulentul de inserţie prevăzut la alin. (1) se acordă şi persoanelor beneficiare prevăzute la art. 2 alin. (4), oricând, pe toată perioada.
(3)Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) nu beneficiază de stimulentul prevăzut la alin. (1).
(4)În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.
Art. 8
(1)De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, dacă se află în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), precum şi cei prevăzuţi la art. 2 alin. (4).
(2)Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.
(3)În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.
(4)În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserţie, iar celălalt părinte nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile părintelui decedat.
Art. 9
(1)Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 şi 6, precum şi stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primele 3 situaţii prevăzute la art. 8 alin. (2).
(2)La stabilirea celor 3 naşteri şi, după caz, a celor 3 situaţii se iau în calcul şi cele pentru care s-a beneficiat de concediu şi indemnizaţie, precum şi de stimulent în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Situaţia copilului născut mort sau situaţia în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 naşteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4)Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).
(5)În cazurile prevăzute la alin. (4) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(6)Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (4), cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 600 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.
Art. 10
(1)Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 au dreptul la concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri sau, după caz, după primele 3 situaţii prevăzute la art. 8 alin. (2).
(2)Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 4 luni şi se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (2), în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
(3)Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se depune şi se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului.
Art. 11
(1)Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), începând cu ianuarie 2012, se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), pe bază netransferabilă, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
a)cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b)în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
(2)Procedura de acordare se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
Art. 12
Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
b)are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
c)locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
Art. 13
(1)Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă reprezentând indemnizaţie, stimulent de inserţie sau alocaţie de stat pentru copii se acordă la cerere, însoţită în mod obligatoriu de:
a)copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul;
b)actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2);
c)actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2;
d)dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
e)dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
f)orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
(2)Cererea se completează potrivit modelului care se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3)La stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6).
(4)Baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului stabilită potrivit alin. (3) se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului împărţită la 12.
(5)În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărţite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.
(6)În situaţia persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (6), pentru conversia în moneda naţională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României în ziua anterioară depunerii cererii.
Art. 14
(1)Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie, stimulent de inserţie sau alocaţie de stat pentru copii, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza căreia/căruia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.
(2)Până la data de 10 a fiecărei luni, primăriile au obligaţia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoţite de documentele justificative, la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.
(3)Cererile prevăzute la alin. (1) se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.
(4)Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
(5)Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15
(1)Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:
a)începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
b)începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
c)începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
d)de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c).
(2)Plata alocaţiei de stat pentru copii prevăzute la art. 5 alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată.
(3)Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.
(4)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cererea şi documentele doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate.
Art. 16
(1)Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) şi art. 9 alin. (5) şi (6) încetează cu ziua următoare celei în care:
a)copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b)a avut loc decesul copilului.
(2)Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) şi art. 9 alin. (5) şi (6) se suspendă începând cu luna următoare celei în care:
a)beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b)beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c)beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d)beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
e)beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f)copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
g)beneficiarul a decedat;
h)în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
i)beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
j)se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
(3)Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu.
Art. 17
(1)Plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care:
a)copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
b)beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;
c)a avut loc decesul copilului.
(2)Plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu luna următoare celei în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2).
(3)Plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.
Art. 18
(1)În situaţiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 17 alin. (2) şi (3), acestea pot fi solicitate şi de către o altă persoană îndreptăţită, dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2)Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.
(3)Reluarea plăţii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 17 alin. (2) şi (3) se face la cerere, după cum urmează:
a)începând cu ziua următoare pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) şi art. 17 alin. (3), dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;
b)cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situaţii.
Art. 19
(1)Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.
(2)Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie agenţiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Art. 20
(1)Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.
(2)Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege.
(3)Nivelurile drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se pot actualiza, pe bază de hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Art. 21
(1)Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) şi art. 9 alin. (5) şi (6), precum şi pe perioada concediului fără plată prevăzut la art. 6, plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat.
(2)Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) şi art. 9 alin. (5) şi (6), contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului indemnizaţiei acordate, iar pentru persoanele care beneficiază de concediul fără plată prevăzut la art. 6, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizaţiei prevăzut la art. 2 alin. (2)-(4).
(3)Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) şi art. 9 alin. (5) şi (6) sau se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
(5)Se consideră perioadă asimilată stagiului de cotizare şi perioada în care persoana s-a aflat în concediul fără plată prevăzut de art. 10, precum şi în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 22
(1)Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 alin. (5) şi (6) şi art. 10 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Perioada concediului pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 şi 10 constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.
Art. 23
(1)Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2)Calculul şi plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale.
(3)Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.
(4)În cazul achitării drepturilor prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu, aprobată prin Legea nr. 206/2007.
(5)În cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cont curent personal sau în cont de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.
(6)Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.
(7)Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, din aceleaşi fonduri din care se suportă plata drepturilor.
Art. 24
(1)Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie.
(2)Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu şi poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condiţiile legii.
(4)Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.
Art. 25
(1)Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), precum şi concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) şi (2). Perioada de acordare se stabileşte de comun acord cu angajatul.
(2)Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a)salariatei/salariatului care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b)salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7.
(3)Interdicţia prevăzută la alin. (2) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.
(4)Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
Art. 26
(1)Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2) şi art. 25 şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
(2)Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(3)În baza controlului intern, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agenţiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse şi stabilirea drepturilor de indemnizaţie lunară şi stimulent de inserţie. Neregulile constatate se sancţionează în condiţiile legii.
(4)Declararea unor informaţii eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.
Art. 27
În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 28
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
Art. 29
(1)Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
(2)În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
(3)Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru creşterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale, acordate potrivit legii, se au în vedere 25% din câştigul salarial mediu brut lunar aferent perioadei respective.
(4)Modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor, în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1).
Art. 30
(1)Persoanele care au născut sau nasc până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum şi cele care au adoptat sau adoptă copilul, cărora li s-a încredinţat sau li se încredinţează copilul în vederea adopţiei sau care au sau vor avea copilul în plasament, în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmează sa fie numite tutore până la această dată beneficiază de drepturile reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Începând cu 1 ianuarie 2011, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului sau, după caz, anterioare adopţiei, încredinţării în vederea adopţiei, stabilirii măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgenţă sau a instituirii tutelei, dar nu mai puţin de 600 lei şi nu mai mult de 3.400 lei.
(3)Dispoziţiile alin. (2) se aduc la cunoştinţa beneficiarilor prin emiterea unei noi decizii de către agenţiile teritoriale.
-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 830 din data de 10 decembrie 2010

a)si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate;
b)au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c)au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d)au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f)au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g)au beneficiat de indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1).
(2)Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a)si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate;
b)au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c)au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d)au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f)au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g)au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 2 ani, respectiv pâna la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
h)au beneficiat de pensii de invaliditate;
i)au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate în conditiile legii;
j)au lucrat cu contract individual de munca în strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;
k)se afla în perioada de întrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara încetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l)se afla în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, în vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii în somaj, potrivit legii.
 
m)urmeaza cursurile de zi ale învatamântului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fara întrerupere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale.
 
n)urmeaza cursuri cu frecventa de masterat în tara sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si cel putin unul dintre parintii copilului are cetatenie româna. Nu beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului cursantii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene.
 
(3)Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se întelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.
*) Cuantumul indemnizatiilor acordate în temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla în plata la data intrarii în vigoare a prezentei legi se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.
 
*) (1)Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:
a)concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la un an, precum si de o indemnizatie lunara;
b)concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.
(2)Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. a) se stabileste în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
(3)Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. b) se stabileste în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.
(4)Pentru copilul cu handicap concediul pentru cresterea copilului se acorda pâna la împlinirea de catre acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se acorda în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
 
*) Persoanele care au nascut sau nasc pâna la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum si cele care au adoptat sau adopta copilul, carora li s-a încredintat sau li se încredinteaza copilul în vederea adoptiei sau care au sau vor avea copilul în plasament, în plasament în regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmeaza sa fie numite tutore pâna la aceasta data beneficiaza de drepturile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Începând cu 1 ianuarie 2011, indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau, dupa caz, anterioare adoptiei, încredintarii în vederea adoptiei, stabilirii masurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgenta sau a instituirii tutelei, dar nu mai putin de 600 lei si nu mai mult de 3.400 lei.
 
Art. 2
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) este de 600 lei (RON).
Cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
 
Art. 3
(1)În perioadele în care beneficiarii drepturilor prevazute la art. 1 alin. (1) realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda un stimulent în cuantum lunar de 300 lei (RON), situatie în care plata indemnizatiei de 800 lei (RON) se suspenda.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevazut la alin. (1) este de 100 lei (RON).
(1)Persoanele care sunt îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de prezenta ordonanta de urgenta, si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei.
(2)Stimulentul prevazut la alin. (1) se acorda si persoanelor care au fost îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile aplicabile pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cuprinse în Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2001, precum si de alte acte normative referitoare la stabilirea si acordarea acestui drept, denumite în continuare acte normative speciale.
(3)În cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului si solicita dreptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspenda.
(4)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevazut la alin. (1) este de 100 lei.
 
Art. 4
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, este urmatorul:
a)200 lei (RON) lunar, în situatia copiilor în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap;
b)cel acordat conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicata, în situatia copiilor în vârsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.
(2)Indemnizatia sau stimulentul prevazute la art. 2, respectiv la art. 3 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii prevazuta la alin. (1) lit. a).
Art. 5
(1)De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.
(2)Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore.
(2)Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutore.
 
(3)În situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, se face tinându-se seama de 12 luni anterioare datei de la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta încredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.
(3)În situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, se face tinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta încredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.
 
(4)În cazul în care intervine decesul parintelui care îndeplinea conditiile pentru a beneficia de concediul si de indemnizatia lunara prevazute la art. 1 alin. (1), iar celalalt parinte nu îndeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor are dreptul sa beneficieze de concediul si de indemnizatia parintelui decedat.
 
Art. 6
(1)Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).
(1)Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, precum si stimulentul prevazut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2), dupa data de 1 ianuarie 2006.
 
(2)Drepturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) se cuvin pentru fiecare dintre copiii rezultati în urma primelor 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).
(2)Se ia în calcul la stabilirea celor 3 nasteri si nasterea survenita pâna la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situatia în care solicitantii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta îndeplinesc conditiile de acordare a acestora dupa data de 1 ianuarie 2006.
 
(3)Durata de acordare a concediului prevazut la art. 1 se prelungeste corespunzator, în cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept, în conditiile prevazute la alin. (1) si (2).
(4)În cazurile prevazute la alin. (3) se acorda o singura indemnizatie, în cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 61
(1)Persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 1 au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).
(2)Durata concediului prevazut la alin. (1) este de 3 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, persoanelor prevazute la art. 5 alin. (2), în perioada pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(3)Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se înregistreaza la angajatori pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.
(4)Perioada în care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.
 
Art. 7
Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda în situatia în care solicitantul îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)este cetatean român, cetatean strain sau apatrid;
b)are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul României;
c)locuieste împreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora.
Art. 8
(1)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentând indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, se acorda, ia cerere, în baza urmatoarelor documente, dupa caz:
a)actul de identitate al solicitantului;
b)certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c)certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
d)adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 1;
e)adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, în situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a);
f)declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza în acelasi timp de indemnizatie de maternitate, în situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b);
g)declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
h)declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si îngrijirea copilului si ca acesta nu este încredintat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
i)dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla în concediu pentru cresterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv art. 2;
j)dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 3;
k)dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte încadrarea în situatiile prevazute la art. 1 alin. (2);
k1)dovada eliberata de autoritatile competente pentru realizarea veniturilor din activitati independente sau, dupa caz, din activitati agricole si a platii impozitului pentru acestea;
 
l)alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute în normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2)Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care îsi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si(2).
Art. 9

(1)Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentând indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, si documentele din care rezulta îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul îsi are domiciliul sau resedinta.
(2)Pâna la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile înregistrate în luna anterioara, însotite de documentele justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale.
(3)Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.
(4)Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
(5)Contestatiile formulate împotriva deciziei prevazute la alin. (3) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art. 10
(1)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentând indemnizatie si stimulent, se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:
a)începând cu ziua urmatoare celei în care înceteaza, conform legii, concediul de maternitate si plata indemnizatiei aferente, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
a)începând cu ziua urmatoare celei în care înceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 
b)începând cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c)începând cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredintarii, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d)de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).
(2)Plata alocatiei de stat pentru copii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. â) se face începând cu luna urmatoare celei în care s-a nascut copilul.
(3)Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, în functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.
Art. 11
Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta înceteaza cu ziua urmatoare celei în care:
a)copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b)a avut loc decesul copilului.
Art. 12
(1)Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care:
a)beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b)beneficiarul este îndepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c)beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege în vederea încredintarii copilului spre adoptie;
d)beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege în vederea mentinerii masurii de plasament;
e)beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f)copilul este abandonat ori este internat într-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g)beneficiarul a decedat.
h)se constata ca timp de 3 luni consecutive se înregistreaza mandate postale returnate.
 
(2)Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care beneficiarul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(21)Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda în situatia în care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate în perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decât cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati profesionale.
(22)Plata indemnizatiei se suspenda în situatia în care persoanele, pentru care se asigura continuitatea platii acesteia în conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
(3)Plata stimulentului prevazut la art. 3 se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care beneficiarul nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)În situatia în care beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 7, plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care conditiile respective nu mai sunt îndeplinite.
(5)Reluarea platii drepturilor suspendate în situatiile prevazute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna urmatoare celei în care se depune cererea.
(6)Reluarea platii drepturilor suspendate în situatiile prevazute la alin. (2) -(4) se face începând cu data depunerii cererii.
(6)Reluarea platii drepturilor suspendate în situatiile prevazute la alin. (2), (22), (3) si (4) se face începând cu data depunerii cererii.
 
Art. 13
(1)În situatiile de suspendare a drepturilor prevazute de art. 12, acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana îndreptatita, daca îndeplineste cerintele prevazute în prezenta ordonanta de urgenta.
(2)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.
Art. 14
(1)Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice în scris primariei orice modificare intervenita în situatia sa, de natura sa determine încetarea sau suspendarea platii drepturilor, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acesteia.
(1)Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice în scris primariei orice modificare intervenita în situatia sa, de natura sa determine încetarea sau suspendarea platii drepturilor, în termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.
 
(2)Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie directiei teritoriale în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrarii.
Art. 15
Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu pot fi urmarite silit decât în vederea recuperarii, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.
Art. 16
(1)Pe perioada în care se beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1, respectiv la art. 2, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara, garantat în plata, si se suporta de la bugetul de stat.
(1)Pe perioada în care se beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra valorii acesteia si se suporta de la bugetul de stat.
  
(2)Asupra drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege.
Art. 17
Cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se poate actualiza în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului.
Art. 18
(1)Perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)În vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în conditiile prevazute la alin. (1) se aplica prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Prevederile alin. (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la alin. (1) si care, în acelasi timp, se afla în situatiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)În situatia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului în conditiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizeaza cuantumul indemnizatiei acordate în perioadele respective.
(5)Perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.
(6)În situatia prevazuta la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia în calcul salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata din perioada respectiva.
(6)În situatia prevazuta la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia în calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.
 
(7)Perioada concediului pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau de pâna la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în munca si în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda în raport cu aceasta.
 
Art. 19
Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 20
(1)Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre directiile teritoriale.
(2)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, în cont curent personal.
(2)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, în cont curent personal ori cont de card.
 
(3)Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se fac de catre directiile teritoriale.
(4)Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin norme, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(4)Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
 
(5)În cazul achitarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta în cont curent personal sau în cont de card, directiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
(6)Comisionul bancar prevazut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între directiile teritoriale si unitatile bancare.
(7)Fondurile necesare achitarii comisionului bancar pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor.
 
Art. 21
(1)Sumele încasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al directiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.
(2)Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 544/2004.
(3)Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savârsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, în conditiile legii.
(4)Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
Art. 22
(1)Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 si 25 si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).
(2)Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 23
Prevederile art. 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 24
(1)Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se afla în plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie în care conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) se considera a fi îndeplinita.
(2)Cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nesolutionate pâna la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, se solutioneaza avându-se în vedere conditiile de stagiu de cotizare prevazute de aceasta lege.
(3)În situatia persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda de la data de 1 ianuarie 2006, daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile lucratoare de la acea data, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.
(1)Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau în una dintre urmatoarele situatii:
a)în plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);
b)în concediu de maternitate si în plata indemnizatiei aferente si care, dupa încheierea acestei perioade, ar fi fost îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);
c)ar fi fost îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2) si nu au solicitat acest drept;
d)cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2), nu au fost solutionate pâna la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
(2)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda si persoanelor care, pâna la data de 31 octombrie 2006, au realizat în sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
(3)Conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) se considera a fi îndeplinita de persoanele prevazute la alin. (1) si (2).
(4)Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda începând cu data de 1 ianuarie 2006 în baza dosarelor transmise la directiile teritoriale de catre platitorii acestui drept.
(5)Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b, drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda începând cu ziua urmatoare celei în care înceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la data depunerii cererii, daca a fost depusa dupa acest termen.
(6)Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) si la alin. (2), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda în conditiile prevazute la art. 10 alin. (1).
 
Art. 25
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2006 înceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata în conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului restante, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006, se efectueaza de catre directiile teritoriale, în conditiile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea termenului general de prescriptie.

De la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta înceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata în conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de actele normative speciale mentionate la art. 3 alin. (2).
 
Art. 26
În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.
Art. 261
Pentru persoanele care au beneficiat pâna la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevazute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.
 
Art. 28
(1)Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
(2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 29
(1)Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care fsi desfasoara activitatea în ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2)În situatia persoanelor prevazute la alin. (1), fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(3)Pentru perioada cât o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi acordate potrivit legii se are în vedere solda bruta lunara, respectiv salariul de baza al functionarilor publici cu statut special, actualizate.
(4)Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, în situatia persoanelor prevazute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1).
Art. 30
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în volumul si în structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 1008 din data de 14 noiembrie 2005a)si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate;
b)au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c)au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d)au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f)au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g)au beneficiat de indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1).
(2)Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a)si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate;
b)au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c)au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d)au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f)au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g)au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 2 ani, respectiv pâna la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
h)au beneficiat de pensii de invaliditate;
i)au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate în conditiile legii;
j)au lucrat cu contract individual de munca în strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;
k)se afla în perioada de întrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara încetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l)se afla în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, în vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii în somaj, potrivit legii.
(la data 20-ian-2007 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 7/2007 )
m)urmeaza cursurile de zi ale învatamântului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fara întrerupere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale.
(la data 18-iun-2009 Art. 1, alin. (2), litera L. completat de Art. 1 din Legea 240/2009 )
n)urmeaza cursuri cu frecventa de masterat în tara sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si cel putin unul dintre parintii copilului are cetatenie româna. Nu beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului cursantii care o primesc din partea altui stat membru al Uniunii Europene.
(la data 01-iul-2010 Art. 1, alin. (2), litera M. completat de Art. 1 din Legea 117/2010 )
(3)Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se întelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.
*) Cuantumul indemnizatiilor acordate în temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla în plata la data intrarii în vigoare a prezentei legi se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.
(la data 03-iul-2010 Art. 1 referinte de aplicare Art. 12 din Legea 118/2010 )
*) (1)Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:
a)concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la un an, precum si de o indemnizatie lunara;
b)concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.
(2)Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. a) se stabileste în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
(3)Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) lit. b) se stabileste în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.
(4)Pentru copilul cu handicap concediul pentru cresterea copilului se acorda pâna la împlinirea de catre acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se acorda în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.
(la data 01-ian-2011 Art. 1 reglementat de Art. 2 din Ordonanta urgenta 111/2010 )
*) Persoanele care au nascut sau nasc pâna la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum si cele care au adoptat sau adopta copilul, carora li s-a încredintat sau li se încredinteaza copilul în vederea adoptiei sau care au sau vor avea copilul în plasament, în plasament în regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmeaza sa fie numite tutore pâna la aceasta data beneficiaza de drepturile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Începând cu 1 ianuarie 2011, indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau, dupa caz, anterioare adoptiei, încredintarii în vederea adoptiei, stabilirii masurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgenta sau a instituirii tutelei, dar nu mai putin de 600 lei si nu mai mult de 3.400 lei.
(la data 01-ian-2011 Art. 1 reglementat de Art. 2 din Ordonanta urgenta 111/2010 )
Art. 2
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) este de 600 lei (RON).
Cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
(la data 18-iun-2009 Art. 2 modificat de Art. 1 din Legea 239/2009 )
Art. 3
(1)În perioadele în care beneficiarii drepturilor prevazute la art. 1 alin. (1) realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda un stimulent în cuantum lunar de 300 lei (RON), situatie în care plata indemnizatiei de 800 lei (RON) se suspenda.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevazut la alin. (1) este de 100 lei (RON).
(1)Persoanele care sunt îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de prezenta ordonanta de urgenta, si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei.
(2)Stimulentul prevazut la alin. (1) se acorda si persoanelor care au fost îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile aplicabile pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cuprinse în Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2001, precum si de alte acte normative referitoare la stabilirea si acordarea acestui drept, denumite în continuare acte normative speciale.
(3)În cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului si solicita dreptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspenda.
(4)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevazut la alin. (1) este de 100 lei.
(la data 20-ian-2007 Art. 3 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 7/2007 )
Art. 4
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, este urmatorul:
a)200 lei (RON) lunar, în situatia copiilor în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap;
b)cel acordat conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicata, în situatia copiilor în vârsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.
(2)Indemnizatia sau stimulentul prevazute la art. 2, respectiv la art. 3 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii prevazuta la alin. (1) lit. a).
Art. 5
(1)De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.
(2)Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore.
(2)Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutore.
(la data 20-ian-2007 Art. 5, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 7/2007 )
(3)În situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, se face tinându-se seama de 12 luni anterioare datei de la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta încredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.
(3)În situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, se face tinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta încredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.
(la data 20-ian-2007 Art. 5, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 7/2007 )
(4)În cazul în care intervine decesul parintelui care îndeplinea conditiile pentru a beneficia de concediul si de indemnizatia lunara prevazute la art. 1 alin. (1), iar celalalt parinte nu îndeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor are dreptul sa beneficieze de concediul si de indemnizatia parintelui decedat.
(la data 16-nov-2009 Art. 5, alin. (3) completat de Art. 1 din Legea 341/2009 )
Art. 6
(1)Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).
(1)Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, precum si stimulentul prevazut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2), dupa data de 1 ianuarie 2006.
(la data 20-ian-2007 Art. 6, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 7/2007 )
(la data 10-ian-2008 Art. 6, alin. (1) a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 3386 din 10-ian-2008 )
(2)Drepturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) se cuvin pentru fiecare dintre copiii rezultati în urma primelor 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).
(2)Se ia în calcul la stabilirea celor 3 nasteri si nasterea survenita pâna la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situatia în care solicitantii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta îndeplinesc conditiile de acordare a acestora dupa data de 1 ianuarie 2006.
(la data 20-ian-2007 Art. 6, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 7/2007 )
(3)Durata de acordare a concediului prevazut la art. 1 se prelungeste corespunzator, în cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept, în conditiile prevazute la alin. (1) si (2).
(4)În cazurile prevazute la alin. (3) se acorda o singura indemnizatie, în cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 61
(1)Persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 1 au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2).
(2)Durata concediului prevazut la alin. (1) este de 3 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, persoanelor prevazute la art. 5 alin. (2), în perioada pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(3)Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se înregistreaza la angajatori pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.
(4)Perioada în care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.
(la data 20-ian-2007 Art. 6 completat de Art. I, punctul 5. din Legea 7/2007 )
Art. 7
Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda în situatia în care solicitantul îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)este cetatean român, cetatean strain sau apatrid;
b)are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul României;
c)locuieste împreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora.
Art. 8
(1)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentând indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, se acorda, ia cerere, în baza urmatoarelor documente, dupa caz:
a)actul de identitate al solicitantului;
b)certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c)certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
d)adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 1;
e)adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, în situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a);
f)declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza în acelasi timp de indemnizatie de maternitate, în situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b);
g)declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
h)declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si îngrijirea copilului si ca acesta nu este încredintat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
i)dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla în concediu pentru cresterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv art. 2;
j)dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 3;
k)dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte încadrarea în situatiile prevazute la art. 1 alin. (2);
k1)dovada eliberata de autoritatile competente pentru realizarea veniturilor din activitati independente sau, dupa caz, din activitati agricole si a platii impozitului pentru acestea;
(la data 20-ian-2007 Art. 8, alin. (1), litera K. completat de Art. I, punctul 6. din Legea 7/2007 )
l)alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute în normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2)Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care îsi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si(2).
Art. 9
(la data 30-iun-2008 Art. 9 a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1706 din 30-iun-2008 )
(1)Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentând indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, si documentele din care rezulta îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul îsi are domiciliul sau resedinta.
(2)Pâna la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile înregistrate în luna anterioara, însotite de documentele justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale.
(3)Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.
(4)Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
(5)Contestatiile formulate împotriva deciziei prevazute la alin. (3) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art. 10
(1)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentând indemnizatie si stimulent, se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:
a)începând cu ziua urmatoare celei în care înceteaza, conform legii, concediul de maternitate si plata indemnizatiei aferente, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
a)începând cu ziua urmatoare celei în care înceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
(la data 20-ian-2007 Art. 10, alin. (1), litera A. modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 7/2007 )
b)începând cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c)începând cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredintarii, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d)de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).
(2)Plata alocatiei de stat pentru copii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. â) se face începând cu luna urmatoare celei în care s-a nascut copilul.
(3)Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, în functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.
Art. 11
Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta înceteaza cu ziua urmatoare celei în care:
a)copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b)a avut loc decesul copilului.
Art. 12
(1)Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care:
a)beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b)beneficiarul este îndepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c)beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege în vederea încredintarii copilului spre adoptie;
d)beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevazute de lege în vederea mentinerii masurii de plasament;
e)beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f)copilul este abandonat ori este internat într-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g)beneficiarul a decedat.
h)se constata ca timp de 3 luni consecutive se înregistreaza mandate postale returnate.
(la data 20-ian-2007 Art. 12, alin. (1) completat de Art. I, punctul 8. din Legea 7/2007 )
(2)Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care beneficiarul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(21)Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda în situatia în care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate în perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decât cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati profesionale.
(22)Plata indemnizatiei se suspenda în situatia în care persoanele, pentru care se asigura continuitatea platii acesteia în conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(la data 20-ian-2007 Art. 12, alin. (2) completat de Art. I, punctul 9. din Legea 7/2007 )
(3)Plata stimulentului prevazut la art. 3 se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care beneficiarul nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)În situatia în care beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 7, plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care conditiile respective nu mai sunt îndeplinite.
(5)Reluarea platii drepturilor suspendate în situatiile prevazute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna urmatoare celei în care se depune cererea.
(6)Reluarea platii drepturilor suspendate în situatiile prevazute la alin. (2) -(4) se face începând cu data depunerii cererii.
(6)Reluarea platii drepturilor suspendate în situatiile prevazute la alin. (2), (22), (3) si (4) se face începând cu data depunerii cererii.
(la data 20-ian-2007 Art. 12, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 7/2007 )
Art. 13
(1)În situatiile de suspendare a drepturilor prevazute de art. 12, acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana îndreptatita, daca îndeplineste cerintele prevazute în prezenta ordonanta de urgenta.
(2)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.
Art. 14
(1)Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice în scris primariei orice modificare intervenita în situatia sa, de natura sa determine încetarea sau suspendarea platii drepturilor, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acesteia.
(1)Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice în scris primariei orice modificare intervenita în situatia sa, de natura sa determine încetarea sau suspendarea platii drepturilor, în termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.
(la data 20-ian-2007 Art. 14, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 7/2007 )
(2)Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie directiei teritoriale în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrarii.
Art. 15
Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu pot fi urmarite silit decât în vederea recuperarii, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.
Art. 16
(1)Pe perioada în care se beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1, respectiv la art. 2, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara, garantat în plata, si se suporta de la bugetul de stat.
(1)Pe perioada în care se beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra valorii acesteia si se suporta de la bugetul de stat.
(la data 03-oct-2008 Art. 16, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 118/2008 )
(2)Asupra drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege.
Art. 17
Cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se poate actualiza în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului.
Art. 18
(1)Perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)În vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în conditiile prevazute la alin. (1) se aplica prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Prevederile alin. (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la alin. (1) si care, în acelasi timp, se afla în situatiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)În situatia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului în conditiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizeaza cuantumul indemnizatiei acordate în perioadele respective.
(5)Perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.
(6)În situatia prevazuta la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia în calcul salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata din perioada respectiva.
(6)În situatia prevazuta la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia în calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.
(la data 03-oct-2008 Art. 18, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 118/2008 )
(7)Perioada concediului pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau de pâna la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în munca si în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda în raport cu aceasta.
(la data 20-ian-2007 Art. 18 completat de Art. I, punctul 12. din Legea 7/2007 )
Art. 19
Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 20
(1)Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre directiile teritoriale.
(2)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, în cont curent personal.
(2)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, în cont curent personal ori cont de card.
(la data 20-ian-2007 Art. 20, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 7/2007 )
(3)Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se fac de catre directiile teritoriale.
(4)Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin norme, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(4)Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(la data 20-ian-2007 Art. 20, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 7/2007 )
(5)În cazul achitarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta în cont curent personal sau în cont de card, directiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
(6)Comisionul bancar prevazut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între directiile teritoriale si unitatile bancare.
(7)Fondurile necesare achitarii comisionului bancar pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor.
(la data 20-ian-2007 Art. 20 completat de Art. I, punctul 14. din Legea 7/2007 )
Art. 21
(1)Sumele încasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al directiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.
(2)Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 544/2004.
(3)Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savârsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, în conditiile legii.
(4)Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
Art. 22
(1)Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 si 25 si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).
(2)Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 23
Prevederile art. 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 24
(1)Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se afla în plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie în care conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) se considera a fi îndeplinita.
(2)Cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nesolutionate pâna la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, se solutioneaza avându-se în vedere conditiile de stagiu de cotizare prevazute de aceasta lege.
(3)În situatia persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda de la data de 1 ianuarie 2006, daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile lucratoare de la acea data, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.
(1)Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau în una dintre urmatoarele situatii:
a)în plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);
b)în concediu de maternitate si în plata indemnizatiei aferente si care, dupa încheierea acestei perioade, ar fi fost îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2);
c)ar fi fost îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2) si nu au solicitat acest drept;
d)cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevazute la art. 3 alin. (2), nu au fost solutionate pâna la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
(2)Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda si persoanelor care, pâna la data de 31 octombrie 2006, au realizat în sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
(3)Conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) se considera a fi îndeplinita de persoanele prevazute la alin. (1) si (2).
(4)Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda începând cu data de 1 ianuarie 2006 în baza dosarelor transmise la directiile teritoriale de catre platitorii acestui drept.
(5)Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b, drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda începând cu ziua urmatoare celei în care înceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la data depunerii cererii, daca a fost depusa dupa acest termen.
(6)Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) si la alin. (2), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda în conditiile prevazute la art. 10 alin. (1).
(la data 20-ian-2007 Art. 24 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 7/2007 )
Art. 25
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2006 înceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata în conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Plata indemnizatiilor pentru cresterea copilului restante, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006, se efectueaza de catre directiile teritoriale, în conditiile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea termenului general de prescriptie.
(la data 23-ian-2005 Art. 25, alin. (2) abrogat de Art. 6 din Ordonanta 1/2006 )
De la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta înceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata în conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de actele normative speciale mentionate la art. 3 alin. (2).
(la data 20-ian-2007 Art. 25 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 7/2007 )
Art. 26
În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.
Art. 261
Pentru persoanele care au beneficiat pâna la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevazute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(la data 20-ian-2007 Art. 26 completat de Art. I, punctul 17. din Legea 7/2007 )
Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Clauzei 2 - Concediul pentru cresterea copilului, pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), precum si ale pct. 8 din anexa la Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordul-cadru privind concediul pentru cresterea copilului, încheiat între UNICE, CEIP si CES, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 145 din 19 iunie 1996.
Art. 28
(1)Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
(2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.
(la data 18-mai-2007 Art. 28, alin. (2) a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1424 din 18-mai-2007 )
(la data 01-ian-2011 Art. 28, alin. (2) abrogat de Art. 196, litera A. din capitolul X din Legea 263/2010 )
Art. 29
(1)Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care fsi desfasoara activitatea în ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2)În situatia persoanelor prevazute la alin. (1), fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(3)Pentru perioada cât o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi acordate potrivit legii se are în vedere solda bruta lunara, respectiv salariul de baza al functionarilor publici cu statut special, actualizate.
(4)Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, în situatia persoanelor prevazute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1).
Art. 30
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în volumul si în structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006.