De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 23 aprilie 2009

Condiţii privind angajarea şi avansarea personalului în funcţii

Hotărârea nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare
ANEXA Nr. 12 

1.Angajarea personalului intr-o unitate bugetara se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unitatii.
2.In vederea participarii la concurs, persoanele care urmeaza sa se angajeze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :
- sa fie cetatean roman. In anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, ale celorlalte intitutii centrale sau locale ale administratiei publice ori ale institutiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, in functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetateni straini;
- sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu functia pentru care candideaza;
- sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamint, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;
- sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.
3.In cadrul fiecarei unitati bugetare, conducerea unitatii constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor.
Din comisie fac parte, in mod obligatoriu, seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia si, daca este cazul, 2-3 specialisti din invatamintul superior de specialitate, din unitati de cercetare de profil din ministerul ori din celelalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice coordonatoare. Reprezentantii numiti in comisie din afara unitatii bugetare vor fi desemnati de conducatorul institutiei unde sint incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii comisiei si un secretar ce va fi numit de conducatorul unitatii. Secretarul raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevazute de lege.
4.Posturile vacante existente in statul de functii al unitatilor bugetare vor fi scoase la concurs, in functie de necesitatile fiecarei unitati bugetare, publicarea facindu-se, dupa caz, intr-un ziar central, local sau prin afisarea acestora la sediul unitatilor respective, cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.
5.O data cu publicarea posturilor vacante se vor publica si data si locul sustinerii concursului, precum si modalitatile de informare privind conditiile de participare prevazute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.
6.Tematica pentru concurs se va intocmi de organele de specialitate din fiecare minister, institutie centrala sau locala a administratiei publice sau va fi avizata de o comisie speciala de angajare, pregatire si avansare a personalului ce se organizeaza la nivelul fiecarui minister, institutie centrala sau locala a administratiei publice, in conditiile stabilite de ministrul ori conducatorul institutiei centrale sau locale a administratiei publice.
7.Concursul consta dintr-o proba scrisa, o proba orala sau interviu.
Probele scrise si orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.
La medii egale obtinute la probele scrise si orale, comisia va stabili candidatul reusit in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare si altele).
Pentru functiile de paza, de deservire si de intretinere a curateniei, stabilite de conducatorul unitatii, concursul va consta intr-o proba practica.
8.Dosarele cuprinzind notele obtinute de candidati la concurs impreuna cu toate actele acestora vor fi depuse la presedintele comisiei de angajare, pregatire si avansare din ministerul, institutia centrala sau locala a administratiei publice in structura carora se afla unitatea. Verificarea dosarelor se va face in termen de 5 zile de la primirea acestora.
Rezultatul verificarii se comunica unitatii, care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. In termen de 3 zile de la afisare se pot face eventuale contestatii. Contestatiile se analizeaza si se solutioneaza de conducerea ministerului sau a institutiei centrale sau locale a administratiei publice si se comunica petitionarului in termen de 5 zile.
Dupa confirmarea, de catre ministere, celelalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice, a rezultatelor obtinute la concurs, se fac comunicarile catre candidatii reusiti si catre persoanele care urmeaza sa fie angajate.
9.Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sint obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmind sa se comunice urmatoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
10.Conditiile prevazute la pct. 8 si 9 se aplica si specialistilor angajati pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanta deosebita pentru o perioada determinata, in situatia in care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unitatii.
11.Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.
Daca, la sfirsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic, ale conducatorului unitatii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecuta pe un post de executie vacant potrivit pregatirii si competentei sau, dupa caz, i se desface contractul de munca.
12._
(1)Promovarea in functiile de director general, director, respectiv de adjunct si asimilatele acestora, se face prin concurs din rindul specialistilor care se incadreaza in gradul profesional I, II sau III.
La concursul pentru functia de conducere se au in vedere urmatoarele elemente de apreciere :
- rezultatele obtinute la concursul sustinut pentru ocuparea functiei de executie in care este incadrat, precum si in activitatea desfasurata pina la data concursului;
- calitatile de organizator si conducator al unor lucrari sau activitati;
- calitatile de asigurare a unui climat favorabil de munca in colectivul pe care urmeaza sa-l conduca;
- capacitatea de a lua decizii.
Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei functii de conducere sint de competenta celui care organizeaza concursul.
Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Daca, la sfirsitul perioadei de proba, persoana respectiva s-a dovedit corespunzatoare va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. In cazul in care, in perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face fata sarcinilor ce-i revin in functia de conducere respectiva, aceasta va fi trecuta in functia de executie avuta anterior sau in alta echivalenta.
(2)Prevederile de mai sus se aplica si in cazul conducatorilor unitatilor de invatamint, cercetare, sanitare, de cultura si ai altor unitati care ar urma sa fie alesi conform statutelor sau altor reglementari specifice domeniilor respective.
(3)Criteriile pentru angajarea si avansarea in grade si trepte profesionale, precum si pentru promovarea in functii superioare a personalului de specialitate din unitatile de invatamint, cerecetare, sanitare, de cultura si organelor administratiei publice se stabilesc prin statute sau alte reglementari specifice acestor institutii.
13.Pentru personalul care trece de la o institutie la alta din functii cu salarii fixe sau intre limite pe functii la care salariilor sint stabilite pe gradatii, incadrarea se face pe postul vacant respectiv pina la gradatia care sa-i asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.
Personalul încadrat pe gradatii, trecut dintr-o unitate bugetara în alta unitate bugetara pe aceeasi functie, grad sau treapta profesionala, prin acordul între conducerile celor doua unitati si cu consimtamântul persoanei în cauza, se încadreaza la gradatia avuta, daca se aplica acelasi nivel de salarizare, sau la o gradatie care sa-i asigure un salariu de baza apropiat de cel avut, atunci când se aplica un nivel inferior de salarizare.
(la data 20-mai-1996 punctul 13. din anexa 12 completat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 324/1996 )
14.In urma unor reorganizari ale institutiilor publice, dispuse prin acte normative, personalul caruia i se mentin atributiile va putea fi reincadrat pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii, care sa-i asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizarii.