De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 10 aprilie 2009

Statutul personalului didactic actualizat la zi (XI)

Secţiunile dedicate învăţământului superior vor fi postate ulterior.
Astăzi continuăm cu:
TITLUL IV: Drepturile si obligatiile personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control
 
CAPITOLUL I: Drepturile si obligatiile personalului didactic

Art. 95
(1)Personalul didactic de la toate nivelurile invatamantului are drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prezentul statut din Carta universitara, precum si din prevederile contractului colectiv.de munca.
(2)Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura profesionala, materiala si morala, care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.
Art. 96
Libertatea initiativei profesionale a personalului didactic se refera, in principal, la:
a)conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de invatamant prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;
b)utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamantului in scopul realizarii obligatiilor profesionale;
c)punerea in practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de invatamant;
d)organizarea, cu elevii sau cu studentii, a unor activitatii extrascolare cu scop educativ sau de cercetare stiintifica;
e)colaborarea cu parintii, prin lectorate, si alte actiuni colective cu caracter pedagogic;
f)infiintarea in unitatile si in institutiile de invatamant a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formatii artistice si sportive, publicatii, conform legii si Cartei universitare;
g)evaluarea performantelor la invatatura ale elevilor sau ale studentilor in baza unui sistem validat si potrivit constiintei proprii;
h)participarea la viata scolara si universitara, in toate compartimentele care vizeaza organizarea si desfasurarea procesului de invatamant conform Cartei universitare, deontologiei profesionale si, dupa caz contractului colectiv de munca.
Art. 97
(1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul desfasurarii activitatii didactice de nici o autoritate scolara sau publica.
(2)Inregistrarea magnetica sau prin procedee echivalente a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce.
(3)Multiplicarea, sub orice forma, a inregistrarilor activitatii didactice de catre elevi, studenti sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
Art. 98
In spatiile scolare sau universitare, ori in vecinatatea acestora, cadrui didactic este protejat de catre autoritatile responsabile cu ordinea publica. Protectia se asigura impotriva persoanei sau grupului de persoane care aduce atingere demnitatii umane si profesionale a cadrului didactic sau care impiedica exercitarea drepturilor si a obligatiilor sale. Protectia este solicitata de persoana autorizata prin regulamentul scolar, respectiv, prin Carta universitara.
Art. 99
(1)Personalul didactic este incurajat sa participe la viata sociala si publica, in beneficiul propriu, in interesul invatamantului si al societatii romanesti.
(2)Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din organizatii politice legal constituite, in conformitate cu prevederile legii.
(3)Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale in spatiul scolar sau universitar si poate intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de educator.
Art. 100
Cadrele didactice au obligatia morala sa-si acorde respect reciproc si sprijin in indeplinirea obligatiilor profesionale.
Art. 101
(1)Cadrele didactice titulare, alese in Parlament, numite in Guvern sau indeplinind functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului si in Ministerul invatamantului, precum si cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functii.
(2)Prevederile alin. (1) se aplica si cadrelor didactice titulare care indeplinesc functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, primar, viceprimar, precum si cadrelor didactice trecute in functii de conducere, de indrumare si de control in sistemul de invatamant de cultura, de tineret si sport. De aceleasi drepturi beneficiaza si personalul de conducere si de specialitate de la casa corpului didactic, precum si cadrele didactice titulare numite ca personal de conducere sau in functii de specialitate specifice la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului.
(3)Liderii sindicatelor din invatamant au dreptul de rezervare a catedrei sau a postului, conform Legii cu privire la sindicate si contractului colectiv de munca la nivel de ramura.
(4)De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul didactic trimis in strainatate cu misiuni de stat cel care lucreaza in organisme internationale, precum si insotitorii acestora, daca sunt cadre didactice titulare.
(5)Personalului didactic titular, solicitat in strainatate pentru predare, cercetare, activitate artistica sau sportiva, pe baza de contract ca urmare a unor acorduri, conventii guvernamentale, interuniversitare sau intre institutii, ori trimis pentru specializare, i se rezerva postul didactic sau catedra, pentru perioada respectiva.
(6)Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei, in conditiile prezentului articol, se considera vechime la catedra.
Art. 102
(1)Personalul didactic titular, care din proprie initiativa solicita sa se specializeze sau sa participe la cercetare stiintifica in tara sau in strainatate, are dreptul la concedii fara plata. Durata totala a acestora nu poate depasi 3 ani intr-un interval de 7 ani. Aprobarile in aceste situatii sunt de competenta conducerii institutiei de invatamant superior sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, daca se face dovada activitatii respective.
(2)Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fara plata pe timp de un an scolar sau universitar, o data la 10 ani, cu aprobarea institutiei de invatamant superior sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, cu rezervarea catedrei pe perioada respectiva.
(3)Personalul didactic, care se afla in situatia prevazuta la alin. (1), beneficiaza de prevederile art. 101 alin. (6). Personalul didactic aflat in conditiile alin. (2) nu beneficiaza de prevederile art. 101 alin. (6), cu exceptia celui care a desfasurat activitati de invatamant sau in interesul invatamantului.
Art. 103
Cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel:
a)concediul anual cu plata, in perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale; in cazuri bine justificate, conducerea institutiei de invatamant poate intrerupe concediul legal, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul invatamantului impreuna cu sindicatele recunoscute pe plan national;
b)perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de catre consiliul de administratie sau senatul universitatii si de sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza;
c)12 luni de concediu platit la fiecare 7 ani de predare efectiva la catedra, pentru conferentiarii si profesorii universitari care finalizeaza cercetari, tratate, studii cuprinse in programele de cercetare ale institutiilor de invatamant superior; esalonarea efectuarii acestui concediu este aprobata de senatul unversitar.
d)6 luni de concediu platit o singura data, pentru cadrele didactice aflate la catedra, care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare sau de editare, cu aprobarea senatului universitar, respectiv a consiliului de administratie al inspectoratului scolar;
e)neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar sau universitar urmator.
f)personalul de cercetare si personalul didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de concediu de odihna stabilit prin lege, la care se adauga un supliment de pana la 10 zile lucratoare, in functie de calitatea activitatii desfasurate; pentru personalul didactic auxiliar, acesta se efectueaza in afara perioadelor de activitate didactica;
g)personalul didactic aflat in situatiile prevazute la lit. c) si d) nu poate fi incadrat in activitati de cumul sau plata cu ora.