De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 13 aprilie 2009

Solicitare fonduri decont navetă-hotărâre a consiliului de administraţie(model orientativ)

Unitatea de învăţământ..........................
Consiliul de Administraţie
HOTĂRÂREA NR. …………/...................*

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.............................., întrunit astăzi, ..............., în temeiul art. 2 din INSTRUCŢIUNILE M.E.C.T.S. nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, cu un nr. de ........voturi pentru, .......voturi împotrivă, ....... abţineri,  adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
(1) Se aprobă suma de .................... lei, reprezentând fondurile necesare pentru luna..........** anul..........., în vederea achitării drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă (se precizează unitatea/unităţile de învăţământ) şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinta, după cum urmează:
- ............ lei - cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru un nr. de ....... salariaţi personal didactic - se indică rutele/traseele;
-................. lei - contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru un nr. de ............ salariaţi personalul didactic care efectuează deplasarea cu autoturismul proprietate personală (în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învaţământ) - se indică rutele/traseele;
- ................. lei - contravaloarea abonamentului lunar pe un mijloc de transport în comun pentru un nr. de ............ salariaţi personalul didactic (în cazul în care exista mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învatamânt, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală) - se indică rutele/traseele;
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local al ........................................., în termen de.... zile de la adoptare.
(3) Formalităţile privind comunicarea către cosiliului local a prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de .......... 
Preşedinte C.A.,
Director
.................
Membrii C.A.
...................
Observator - lider grupă sindicală***,
........................
* Poate fi folosit şi ca model orientativ pentru procesul-verbal al şedinţei consiliului de admnistraţie
** Se are în vedere luna următoare celei curente
*** Liderul grupei sindicale nu are drept de vot în cadrul consiliului de administraţie, dar semnătura şi poziţia sa faţă de cele discutate se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei
Vezi aici întreaga procedură privind decontul navetei personal didactic