De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 12 mai 2009

Ajutorul de deces

1. Conditii de acordare 
Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz : sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 
In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia. 
 Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare. 

 2. Mod de calcul si plata
Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPAS, valabil la data decesului. 
Pentru anul 2009 cuantumul ajutorului de deces este de 1.702 lei. 
Pentru anul 2008 cuantumul ajutorului de deces este de 1.550 lei. 
Pentru anul 2007 cuantumul ajutorului de deces este de 1.270 lei. 
   
In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar. 
Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat. 

3. Documentele necesare si platitorii de drepturi 
Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt : 
- cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare; 
- sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari; 
- certificat de deces in original si copie ; 
- actul de identitate al solicitantului in original si copie ; 
- acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie ; 
- acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ; 
- certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia. 
Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre : 
- angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia ; 
- institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia ; 
- casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora ; 
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT ", data, semnatura si stampila. 
In cazul decesului pensionarului actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana de Pensii,