De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 25 mai 2009

Ordinul nr. 4042/2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

În baza prevederilor art. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
Art. I
Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.743/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 şi 760 bis din 11 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi se realizează pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare."
2.După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:
"Art. 171
(1) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare şi pretransferarea la cerere a personalului didactic titular în aceeaşi localitate, în localitatea unde îşi are domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă s-a titularizat în învăţământul preuniversitar prin concurs cu nota / media minim 7 sau dacă a avut media minim 7 la repartiţia guvernamentală ori dacă ulterior titularizării în învăţământul preuniversitar a obţinut cel puţin nota / media 7 la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1). Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi într-o treaptă superioară de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare / formare continuă în ultimii 5 ani, inclusiv pentru situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (4) şi (9).
(2) Media la repartiţia guvernamentală reprezintă media aritmetică, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă / stat / absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice / şcolilor echivalente, media la repartiţia guvernamentală reprezintă media aritmetică cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat.
(3) Cadrele didactice titulare pe posturi didactice în unităţi de învăţământ special se pot pretransfera la cerere în aceeaşi localitate, în localitatea unde îşi au domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu, la o unitate de învăţământ echivalentă, conform art. 15 alin. (3), sau într-o treaptă superioară de învăţământ ori din mediul rural în mediul urban, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi ale art. 13."
3.La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Lista posturilor didactice / catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare şi transferare prin restrângere de activitate nu menţionează posturile didactice / catedrele vacante necesare soluţionării restrângerilor de activitate."
4.La articolul 19, alineatul (5) se abrogă.
5.La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Posturile didactice / catedrele rămase vacante după etapa de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare se publică pentru etapele ulterioare ale mişcării personalului didactic."
6.La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Repartizarea pe posturi didactice / catedre se face în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare pe nivel gimnazial / şcoala de arte şi meserii în unităţi de învăţământ liceal, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1) lit. b1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeaşi unitate de învăţământ, conform specializării / specializărilor de pe diploma / diplomele de studii, ţinând seama de prevederile art. 7 şi 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Centralizatorului şi apoi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii, prin transfer ca urmare a restrângerii de activitate, în ordinea prevăzută la art. 24, şi pretransferare în ordinea prevăzută la art. 14 alin. (1). Opţiunea se exprimă în scris conform cererii-tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original."
7.La articolul 31, alineatul (1) se abrogă.
8.La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În toate judeţele şi în municipiul Bucureşti concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante/ rezervate se organizează cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.741/2008."
9.Articolele 32-73 şi anexa nr. 11 la metodologie se abrogă.
10.Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 84
(1) În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea posturilor didactice / catedrele rămase vacante / rezervate după operaţiunile de la art. 82-83, inspectoratul şcolar organizează concurs pentru suplinire, cu probe orale şi practice / orale în profilul postului sau la limba de predare, după caz, în conformitate cu precizările Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare pot susţine în cadrul concursului pentru suplinire proba orală în concordanţă cu a doua specializare înscrisă pe diploma de absolvire, în vederea ocupării de catedre vacante /rezervate în a doua specializare din învăţământul primar sau gimnazial.
(2) La nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se constituie comisii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinire, ai căror membri sunt numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general. Comisiile judeţene de concurs sunt formate din: preşedinte - inspector şcolar general adjunct; secretar / secretari - inspector(i) şcolar(i)/inspector(i) cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane; membri - inspectori şcolari / directori, consilierul juridic, analist /analişti programator(i).
(3) Proba practică / orală în profilul postului didactic / catedrei se susţine în faţa unei comisii de concurs, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, alcătuită din:
a) preşedinte - inspectorul şcolar de specialitate;
b) 2 profesori de specialitate, cu gradul didactic I sau II, de preferinţă metodişti ai inspectoratului şcolar, pentru specialităţile muzică, coregrafie, corepetiţie, arta actorului, arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, sport, informatică, sau 2 profesori de specialitate ori specialităţi înrudite, cu gradul didactic I sau II, pentru catedrele de limbi moderne / materne, din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, şi de instruire practică.
(4) Comisia de concurs stabileşte şi afişează graficul desfăşurării probei practice / orale în profilul postului didactic / catedrei, precum şi subiectele pentru proba practică / orală în profilul postului didactic / catedrei.
(5) Pentru ocuparea catedrelor şi a posturilor didactice vacante de specialitate din unităţile cu profil artistic, specializarea muzică, coregrafie, corepetiţie şi arta actorului, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante din unităţile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv, bilingv şi cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(7) Pentru ocuparea catedrelor vacante de informatică, tehnologia informaţiei, informatică-tehnologii asistate de calculator, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(9) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practică şi activităţi de preprofesionalizare, proba practică se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(10) Pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil sportiv şi din cluburile sportive şcolare, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(11) Pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(12) Rezultatul probei practice / orale în profilul postului didactic / catedrei se consemnează prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de către cei 2 (doi) profesori de specialitate din comisie, hotărârea luându-se prin consens. Rezultatele la proba practică / orală în profilul postului didactic / catedrei nu pot fi contestate. Hotărârea comisiei de concurs rămâne definitivă.
(13) Pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile, aceştia susţin o probă orală eliminatorie la limba în care urmează să realizeze predarea, în faţa unei comisii, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, alcătuită din inspectorul şcolar de specialitate, în calitate de preşedinte, şi 2 profesori de specialitate cu gradul didactic I sau II, în specialitatea postului didactic / catedrei. Rezultatul probei se consemnează prin "admis" sau "respins". Rezultatele la proba orală la limba de predare nu pot fi contestate. Hotărârea comisiei de concurs rămâne definitivă.
(14) Elaborarea subiectelor, evaluarea candidaţilor şi soluţionarea contestaţiilor la concursul pentru suplinire se realizează la nivelul inspectoratului şcolar.
(15) Comisiile de elaborare a subiectelor şi de evaluare a candidaţilor, numite prin decizie a inspectorului şcolar general, au următoarea componenţă:
a) preşedinte - inspector şcolar / inspector şcolar de specialitate;
b) 2 profesori evaluatori în specialitatea probei având cel puţin gradul didactic II, pentru fiecare disciplină de concurs.
(16) Deciziile inspectorului şcolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor şi de evaluare a candidaţilor se emit cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei orale.
(17) Eventualele contestaţii privind organizarea şi desfăşurarea probei orale de specialitate se adresează inspectoratului şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Hotărârile consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."
Art. II
Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Ecaterina Andronescu
 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 328 din data de 18 mai 2009