De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 25 mai 2009

Descentralizarea: M.E.C.I. vs autorităţi locale (preluare)

1. REŢEA ŞCOLARĂ

VARIANTA MECI 

* Instituțiile și unitățile de învățământ preuniversitar sunt instituții publice sau instituții private de interes public
* Unităţile de învăţământ de stat pentru învatamântul preşcolar, primar si gimnazial, se infiinteaza/desfiinteaza/ organizeaza/reorganizeaza de către consiliul local, după consultarea partenerilor sociali, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare judetene / al municipiului Bucureşti, in conditiile legii.
* Unităţile de învăţământ de stat pentru învatamântul liceal şi terţiar nonuniversitar se infiinteaza/desfiinteaza/organizeaza/reorganizeaza de catre consiliul judetean, la propunerea consiliului local, dupa consultarea partenerilor sociali, cu avizul conform al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti/ale sectoarelor municipiului Bucuresti/, in conditiile legii.
* Unităţile de învăţământ pentru elevii cu cerinţe educative speciale se organizează de consiliul judeţean, după consultarea partenerilor sociali, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti/ al sectoarelor municipiului Bucuresti

2.CURRICULUM

VARIANTA MECI
* Curriculumul naţional reprezintă ansamblul coerent al documentelor curriculare (planurile-cadru, programele şcolare, manualele şcolare şi alte resurse didactice) şi conţine o componentă comună pentru învăţământul specific unui nivel, respectiv filieră sau profil şi curriculum la decizia şcolii (CDŞ)/ curriculum în dezvoltare locală (CDL), care permit diferenţierea parcursului şcolar în funcţie de interesele, nevoile şi aptitudinile specifice ale elevilor. 

* Planurile-cadru pentru învăţământul preuniversitar şi programele şcolare pentru disciplinele obligatorii sunt aprobate de MECI, în concordanţă cu documentele de politică și strategie educaţională, după consultarea partenerilor sociali. 

* C.D.Ş./C.D.L. se dezvoltă de unitatea şcolară,în parteneriat cu autorităţile locale şi cu agenţii economici
* C.D.Ş./C.D.L. se dezvoltă de unitatea şcolară, în parteneriat cu agenţii economici, cu avizul consiliului local/judeţean, după caz.

3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

VARIANTA MECI
* Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elaborează politicile şi strategiile în domeniul învăţământului, monitorizează, controlează şi evaluează asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ. 

VARIANTA MECI
* Inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti sunt instituţii deconcentrate de specialitate, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care au atribuţii privind realizarea politicilor şi strategiilor în domeniul învăţământului,monitorizarea, controlul şi evaluarea asigurării calităţii procesului instructiv-educativ la nivel judeţean şi local. 

PROPUNERI AVANSATE DE STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

Inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti sunt instituţii în subordinea Consiliilor Judeţene/Consiliului General al municipiului Bucureşti.

VARIANTA MECI 
* Numirea in funcţie a conducerii inspectoratelor scolare judetene/ al municipiului Bucuresti/ se face de catre MECI, la propunerea Consiliului Judeţean/Consiliului General al municipiului Bucuresti/Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in urma promovarii concursului organizat la nivelul Consiliului Judetean/ Consiliului General al municipiului Bucuresti/Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în conformitate cu metodologia elaborată de MECI.

PROPUNERI AVANSATE DE STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

Numirea/eliberarea din funcţie a conducerii ISJ se face de către Consiliul Judeţean/ Consiliul General al municipiului Bucureşti,în conformitate cu metodologia elaborată de MECI.


VARIANTA MECI 
Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, cu rol decizional, și director, cu rol executiv. 


VARIANTA MECI 
Consiliul de administraţie are în componenţă :
 1/3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, desemnaţi de Consiliul Profesoral ;
 1/3 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, numiţi de primar;
 1/3 reprezentanţi ai consiliilor/asociaţiilor părinţilor, aleşi de Comitetul reprezentativ al părinţilor. 

PROPUNERI AVANSATE DE STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Consiliul de administraţie are în componenţă :
• 3 reprezentanţi ai unităţii de învăţământ .
• 3 reprezentanţi ai autorităţii publice locale.
• 1-3 reprezentanţi ai consiliilor asociaţiilor de părinţi.

VARIANTA MECI 


Directorul este membru de drept în consiliul de administratie. 

VARIANTA MECI 
Reprezentanţii unităţii de învăţământ sunt aleşi anual, prin vot secret, de către consiliul profesoral, cu majoritate simplă. 

VARIANTA MECI 
Reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi anual de consiliul părinţilor sau de asociaţia părinţilor existentă în şcoală. 
Reprezentantii autorităţilor publice locale sunt desemnaţi anual de catre Consiliul local

VARIANTA MECI 
Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii şi ale consiliului profesoral. Directorul are calitatea de ordonator terţiar de credite şi de angajator. În activitatea de conducere, directorul este ajutat, după caz, de directorul adjunct.

VARIANTA MECI 
Ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct se realizează prin concurs, organizat de consiliul de administraţie. Criteriile generale de concurs sunt elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu consultarea partenerilor de dialog social.

4. RESURSE UMANE

VARIANTA MECI

* Ocuparea posturilor didactice se realizează prin concurs organizat la nivelul unităţii / institutiei de învatamânt / grupurilor de unitati de învatamânt, cu expertiza de specialitate a ISJ / ISMB .Metodologia cadru de concurs se elaborează de către M.E.C.I, după consultarea partenerilor de dialog social.
* În urma promovarii concursului, personalul didactic care ocupă posturi didactice vacante titularizabile, devine titular în sistemul naţional de învăţământ. 
* Posturile rămase neocupate în urma concursului desfăşurat la nivelul unităţii sunt comunicate inspectoratelor şcolare, care, pentru ocuparea acestora, organizează concurs de suplinire la nivelul judeţului / al municipiului Bucureşti
* În învăţământul de stat validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul şcolar. Angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. În învăţământul particular validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ şi se comunică în scris inspectoratului şcolar.

5. FINANŢARE
VARIANTA MECI 
* Sursele de finanţare ale unităţilor de învăţământ sunt bugetul de stat, bugetele locale şi veniturile constituite la nivelul unităţii de învăţământ, inclusiv din accesarea unor programe cu finanţare externă sau de la nivel naţional, precum şi din alte Surse, conform legii
* Bugetul de venituri şi cheltuieli se propune anual, de către fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar.
* Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităţilor de învăţământ special se asigură din bugetul Consiliului Judeţean/al Municipiului Bucureşti şi din bugetul de stat